Tài liệu hướng dẫn -- User Guide

Hỏi đáp thường gặp
(Frequently Asked Questions - FAQ)

  1. Tìm kiếm nâng cao
  2. Thay đổi nền màn hình trong một số trang
  3. Thêm mới, sửa thông tin dự án
  4. Ẩn hiện các vùng thông tin trong nhập liệu
  5. Lưu thông tin đang cập nhật

----

Tìm kiếm nâng cao:
Sử dụng Nhãn lệnh Tùy Chọn

----^Top

Thay đổi nền màn hình trong một số trang:
Sử dụng các kiểu Page themes ở dưới chân trang

----^Top

Thêm mới, sửa thông tin dự án:
Sử dụng các Nhãn lệnh Add New và Edit ở bên phải trang

----^Top

Ẩn hiện các vùng thông tin trong nhập liệu:
Sử dụng Nhãn lệnh có dạng »...«

----^Top

Lưu thông tin đang cập nhật:
Sử dụng Nút lệnh Save Project ở chân trang

----^Top

 

 

 

 


Page themes: BestWhiteLeaf

© Copyright 2012-2018 JICA, All right reserved.